24 tim paus

Internet Gaming Council

Vi är stolta över att vara medlem i Internet Gaming Council.

Internet Gaming Council är en ideell organisation som grundades 1996 i USA innan den flyttade till Vancouver i Kanada. IGC har varit baserade där sedan i mars år 2000.

IGC bildades för att tillhandahålla ett forum där intressenter kan diskutera och driva gemensamma frågor inom den globala interaktiva spelbranschen, för att etablera rättvisa och ansvarsfulla riktlinjer som ökar konsumenternas förtroende för interaktiva spelprodukter och tjänster, och för att verka som spelbranschens offentliga ombud för policyer och information.

Sedan IGC grundandes har medlemsantalet ökat markant. IGC kan stoltsera med medlemsföretag i USA, Storbritannien, Sydafrika, Israel, Kanada, Karibien, Australien, Danmark och Sverige. IGC har byggt upp sin pålitlighet, integritet och trovärdighet genom hög standard och inriktning mot legitima verksamheter.

Som medlem av IGC förbinder vi oss att följa de strikta regler för uppförande som har satts upp av IGC.

Regelansvar: Medlemmar av IGC ska följa tillämpbara lagar, regler och juridiska föreskrifter inom den jurisdiktion där de bedriver verksamhet, och ska anskaffa lämplig spellicens inom den jurisdiktionen för att utöva sin verksamhet lagligt.

Integritet och ansvar: Medlemmar av IGC samtycker till att vidta varje rimlig åtgärd för att system, algoritmer och processer verkar såsom avsetts och beskrivits till kunder.

Konsumentintegritet och dataskydd: Medlemmar av IGC ska utforma och driva sina system på ett sätt som tillåter kunders integritet och sekretess.

Sanningsenlig marknadsföring: Medlemmar av IGC ska vara ärliga i alla kampanjer och bara publicera korrekt information om sin verksamhet.

Verifieringskedja: För att kunna tillhandahålla tydliga verifieringskedjor ska medlemmar av IGC föra historik över transaktioner i överensstämmelse med allmänt accepterad bokföringssed, och historiken ska arkiveras, vara tillgänglig och kunna granskas av en vederbörligen bemyndigad person i enlighet med licensen eller överenskommelse med medlemmen.

Tvistlösning: Medlemmar av IGC ska vända sig till licensutfärdande myndighets jurisdiktion eller till en oberoende tjänst för tvistlösning.

Begränsa åtkomst för minderåriga: Medlemmar av IGC måste införa kontroller för att hindra minderåriga att få tillgång till spelsystem, och får inte anställa en minderårig i verksamheten. Kontrollerna ska kräva att kunden intygar att den innehar laglig ålder inom jurisdiktionen. Medlemmar av IGC ska införa rimliga metoder för att bekräfta denna information, bland annat tjänster för ålders- och identitetsverifiering.

Kontroll av spelberoende och spelproblem: Medlemmar av IGC ska förespråka metoder för ansvarsfullt spelande och, där det är tillämpligt, implementera processer för att identifiera och motverka spelmissbruk och spelproblem.

Behandling av transaktioner: Medlemmar av IGC ska utföra sina affärer enligt allmänt accepterad standard från internationella banker.

Utbetalningar av priser: Medlemmar av IGC ska se till att det finns tillräckliga finanser tillgängliga för att uppfylla alla skyldigheter och att kapitalet räcker för att finansiera den dagliga verksamheten. Medlemmar av IGC ska kunna betala ut vinster och kontosaldon omedelbart om så krävs, om det inte finns misstanke om bedrägeri eller en tvist om kontosaldon.

Företags medlemskap: Medlemmar av IGC ska uppvisa god karaktär, ärlighet och integritet för att verka inom spelbranschen, alltid agera etiskt och ansvarsfullt och aldrig direkt eller indirekt göra något som strider mot allmänhetens eller branschens bästa, eller som är illegalt skadligt mot andra medlemmar.

Medlemsinformation: Medlemmar av IGC samtycker till att IGC utför kontroller av medlemmars regelskyldigheter enligt ovan nämnda kriterier, under ledning av IGC:s styrelse.

För mer information, se hemsidan Internet Gaming Council.