ALLMÄNNA REGLER OCH VILLKOR FÖR CASINOKAMPANJER

Nedan finns de allmänna regler och villkor (“Regler”) som gäller för alla erbjudanden, kampanjer och tävlingar (sammanfattningsvis kallat “Kampanj”) som marknadsförs eller som finns tillgängliga via vår sajt (“Sajten”) och/eller via programvaran (“Klienten”). Varje Kampanj organiseras av TSG Interactive Plc (“vi”/”oss”/“vår”/“vårt företag”) som äger och driver Sajten. Där så används och är tillämpligt, ska termen “Grupp” betyda TSG Interactive Plc tillsammans med dess dotterbolag och alla holdingbolag till TSG Interactive Plc samt dotterbolag till sådana holdingbolag och alla bolag som associeras med bolagsgruppen “The Stars Group”.

För att delta i en Kampanj måste varje deltagare (“Deltagare”/”du”) härmed godkänna att ovillkorligt lyda under följande (när så är tillämpligt): (i) dessa Regler; (ii) användaravtalet som styr användningen av Sajten (“EULA”); (iii) turneringsreglerna som styr deltagandet i någon av turneringarna på Sajten (“Turneringsregler”); och (iv) alla särskilda regler och villkor för den specifika Kampanjen såsom dessa kan visas på Sajten (“Specialregler”).

1. Giltighet

1.1 För att delta i en Kampanj måste du: (a) vara bosatt i och spela från en jurisdiktion där det är lagligt både att spela på Sajten och delta i Kampanjen; och (b) vara minst 18 (arton) år samt myndig enligt lag i den jurisdiktion du vistas i. Du kan när som helst bli ombedd att tillhandahålla oss eller utsedd tredje part med intyg på ålder och/eller identitet och du måste, på begäran, kunna uppvisa giltigt pass eller annan giltig fotolegitimation för att styrka din ålder och/eller identitet till vår säkerhetsavdelnings belåtenhet. Om du inte till vår belåtenhet kan tillhandahålla sådan dokumentation, kommer du automatiskt att stängas av från Kampanjen och du kan även förlora alla privilegier, priser och tillgångar som du har tilldelats, utan någon ersättning. 

1.2 Varje Deltagare i en Kampanj måste vara samma person vars namn finns på spelarkontot (“Stars-kontot”) som har registrerats på Sajten för att delta i Kampanjen (förutsatt att ett Stars-konto är nödvändigt i enlighet med Specialreglerna). Genom att delta i en Kampanj bekräftar du inför oss att namn, adress och personuppgifter som finns registrerat och visas på ditt Stars-konto är korrekta och uppdaterade. Om du inte till vår belåtenhet kan tillhandahålla giltigt bevis på namn, adress eller andra personuppgifter, kommer du automatiskt att stängas av eller diskvalificeras från Kampanjen och du kan även förlora alla privilegier, priser och tillgångar som du har tilldelats, utan någon ersättning.  

1.3 Anställda och anhöriga till anställda hos Gruppen eller någon med anknytning till Gruppen får inte delta i en Kampanj. Termen 'släkting' ska här betyda, men inte begränsas till, make/maka, partner, förälder, kusin, barn eller syskon och 'anknutna' ska inkludera, men inte begränsas till, boende i samma hushåll. 

1.4 Då personer som befinner sig i särskilda jurisdiktioner inte tillåts delta i en Kampanj eller då en Kampanj endast gäller för en särskild jurisdiktion, kommer detta att specificeras i Specialreglerna.

2. Deltagares uppförande 

2.1 Du får bara ha ett Stars-konto hos oss och du måste använda det Stars-kontot för att delta i en Kampanj. Du får heller inte låta någon annan person delta i Kampanjen med ditt Stars-konto. 

2.2 Om vi upptäcker något bedrägeri, fusk, otillåtet agerande, oärlighet eller liknande agerande när det rör ditt deltagande i Kampanjen eller där du bryter dessa Regler, EULA eller Turneringsregler, förbehåller vi oss rätten att diskvalificera eller ogiltigförklara ditt deltagande. Om sådant bedrägeri, fusk, otillåtet agerande, oärlighet eller liknande agerande upptäcks efter att pris har delats ut till dig, så måste du om så krävs återlämna detta (eller ge kompensation) till oss om så meddelas av oss. 

2.3 Under perioden för en Kampanj kommer strikta regler för Deltagares uppträdande att upprätthållas av oss och/eller våra utsedda. Vi förbehåller oss rätten att vidta alla sådana åtgärder vi anser vara nödvändiga mot en Deltagare som bryter mot dessa Regler, EULA, Turneringsregler eller Specialregler och/eller som agerar bedrägligt eller oärligt i anknytning till Kampanjen och sådan åtgärd kan inkludera men är inte begränsad till uteslutning, avstängning eller diskvalificering från Kampanjen och/eller Klienten, konfiskering av Priser eller Gåvor (enligt definitionen i Paragraf 3 nedan) som har tilldelats och/eller som normalt skulle ha tilldelats Deltagaren. Beslut om vilka aktiviteter eller beteenden som utgör brott mot dessa Regler eller Kampanjen eller vad som utgör bedräglighet eller oärlighet i Deltagares agerande vid deltagande i Kampanjen, ligger enbart hos oss. Om sådant bedrägeri, fusk, otillåtet agerande, oärlighet eller liknande agerande upptäcks efter att Pris eller Gåva har delats ut till dig, så måste du om så krävs återlämna detta (eller ge kompensation) till oss om så meddelas av oss. 

2.4 Spelare bör notera att ‘säkra’ spel för att slutföra en casinoutmaning leder till diskvalificering från att delta i en Kampanj. Säkra spel är bl.a. spel på både svart och röd i Roulette. Notera att täckning på 65% eller mer av bordet i Roulette ger noll Redemption Points. Alla spel granskas av vår ledning och deras beslut är slutgiltigt.

3. Priser/Gåvor 

3.1 Vi kommer på Sajten att anslå varaktighetstid samt sista datum för deltagande i varje Kampanj, eller eventuella begränsningar för det antal inträden vi kommer att acceptera innan vi stänger Kampanjen. Denna information kommer att vara tillgänglig tillsammans med varje pris (“Pris”) eller belöning som erbjuds (“Gåva”) men kommer inte att göras tillgängliga i dessa Regler. 

3.2 För att undvika några tvivel, är priserna eller belöningarna som erbjuds och/eller alla andra saker som delas ut som en del av Kampanjen ej överförbara eller återbetalningsbara och kan inte ges bort, tilldelas, överföras, säljas eller bytas med annan person.

3.3 Vi förbehåller oss rätten att tillhandahålla kontant alternativ till alla Priser eller Gåvor. Du har inte rätt att begära utbetalning av kontant alternativ om vi inte godkänner detta. Det kontanta värdet av varje Pris eller Gåva (i den utsträckning vi godkänner att göra sådant kontant alternativ tillgängligt i någon Kampanj) kommer att specificeras i Specialreglerna. 

3.4 Om inget annat anges i Specialreglerna, kommer vinnare av Priser/Gåvor att underrättas inom 30 (trettio) dagar från vinsttillfället via telefon, e-post eller någon annan form av kommunikation som kan specificeras för varje Kampanj i Specialreglerna. Det är varje Deltagares ansvar att försäkra sig om att kontaktuppgifter och e-postadress som finns i deras Stars-konto är giltiga och korrekta. Vi kommer inte att utfärda Pris/Gåva förrän du har underrättats om din vinst och Priserna/Gåvorna kommer endast att krediteras ditt Stars-konto eller skickas via post till adressen som är länkad till ditt Stars-konto (beroende på vilket som är lämpligast). 

3.5 Priser/Gåvor måste tas i anspråk inom 30 (trettio) dagar från att du underrättas om din vinst såvida inte annat anges. Om du inte har gjort anspråk på Priset/Gåvan inom den tiden kommer Priset/Gåvan att annulleras. Annullerade priser kan komma att dras om och erbjudas till annan Deltagare eller erbjudas i annan Kampanj. 

3.6 Efter underrättelse till dig om att du har vunnit ett Pris eller är berättigad att motta en Gåva, kommer Priset/Gåvan att skickas eller göras tillgängligt för dig inom 90 (nittio) dagar efter avslutad Kampanj. Notera dock att om en del av Pris/Gåva relaterar till ett event som äger rum vid ett framtida datum, kan du inte använda Priset/Gåvan förrän det datumet. 

3.7 Priser/Gåvor är i mån av tillgänglighet. I händelse av att de inte finns tillgängliga, förbehåller vi oss rätten att tillhandahålla alternativt Pris eller Gåva med liknande värde och specifikation. 

3.8 Det kan finnas ytterligare regler och villkor som läggs till av leverantör av Pris eller Gåva ("Tredjepartsregler") för att du ska kunna göra anspråk på och/eller använda Priset eller Gåvan och vi kommer inte att vara ansvariga för din ohörsamhet mot sådana Tredjepartsregler. Du kan även behöva ingå ett separat bindande avtal med oss angående villkor för utdelande och/eller användande av någon del av Priset/Gåvan. Oförmåga att följa sådana villkor kan resultera i förlust av Pris/Gåva. 

3.9 Vinnare har ingen som helst rätt att binda oss till kontrakt, utgift eller kostnad utan vårt skriftliga medgivande till detta i förväg. 

3.10 Pris eller Gåva delas inte ut till Deltagare som:

3.10.1 oavsett skäl, enligt tillämplig lag inte tillåts motta och/eller använda Priset/Gåvan eller om leverans av Priset/Gåvan till den Deltagaren skulle vara olagligt; eller

3.10.2 har avanmält sig eller stängt av sig från spel, deltagande eller kommunikation om våra produkter och tjänster, eller där Priset eller Gåvan kan vinnas via sådan produkt eller tjänst.

3.11 Deltagare som mottar Pris/Gåva i någon Kampanj ansvarar själv för alla tullar, skatter och avgifter som kan utkrävas av relevant myndighet, oavsett om det sker genom dragen skatt vid utbetalning av Pris/Gåva eller pålagda avgifter i samband med mottagande av Pris/Gåva, i enlighet med tillämplig lag. Om vi måste dra skatt från Pris/Gåva kan det du får vara mindre värt än annonserat Pris/Gåva.  

4. Utmaningar, uppdrag och pussel 

4.1 Spelare måste anmäla sig genom att klicka på ‘Start’ i fönstret Utmaningar för att deras framsteg ska kunna mätas. Händer och/eller spel som spelas innan anmälan kommer inte att räknas för framsteg. 

4.2 Minsta giltiga insatsnivåer och/eller inköpsnivåer kommer att visas i fönstret Utmaningar och baseras på tidigare spel och preferenser. 

5. Hälsa och säkerhet

5.1 Du måste följa alla hälso- och säkerhetsföreskrifter och/eller instruktioner som kan ges av oss eller som du annars ska känna till rörande ditt deltagande i Kampanjen och följa tillämpbara lagar och regelverk om så krävs. Om du inte följer anvisningar som ges kan det resultera i diskvalificering från Kampanjen. 

5.2 Du måste vidta alla rimliga åtgärder för att skydda din egen hälsa och säkerhet vid deltagande i event eller aktiviteter som utgör del av Kampanjen eller Priset/Gåvan. Beteende eller handling eller agerande av dig som vi anser utgöra medicinsk eller säkerhetsmässig risk (bl.a. fysiskt eller psykiskt skadligt beteende) leder till omedelbar diskvalificering. 

5.3 Du måste vidta alla rimliga åtgärder för att upprätthålla din säkerhet och lämpligheten i ditt deltagande i Kampanjen och uppmärksamma att deltagande i Kampanjen sker på egen risk. 

5.4 Du måste meddela oss om medicinska eller andra tillstånd som kan innebära att du inte är lämpad att delta i Kampanjen så snart du får kännedom om sådant tillstånd. Vi förbehåller oss rätten att häva din plats i Kampanjen eller utdelande av ev. Pris eller Gåva till dig, utan ersättning eller skyldighet, om vi anser att du kan utsätta dig själv eller andra för risk för sjukdom eller skada eller avbrott, störning eller förkortning av Kampanjen. 

6. Äganderätt 

6.1 Denna Paragraf 6 skall endast gälla om en Kampanj kräver att du ska skicka in innehåll för övervägande av oss som en del av deltagandet i Kampanjen och inkluderar men är inte begränsad till korta historier, artiklar, bloggar, ljud- och bild-inspelningar, stillbilder och fotografier (sammantaget kallat "Innehåll").

6.2 Härmed garanterar och försäkrar du att du äger allt material och de delar som ingår i Innehållet som du kan komma att skicka in och/eller att du har rätt samt skriftligt tillstånd att använda och exploatera Innehållet som en del av denna Kampanj och har säkrat alla nödvändiga godkännanden, tillstånd och medgivanden för att inkludera person eller material som ingår i ditt Innehåll. Dessutom godkänner du att du genom att skicka in Innehållet ger oss en ovillkorlig, oåterkallelig, icke-exklusiv, royalty-fri, fullt överförbar, evig, världsomfattande licens att använda, publicera eller sända, eller att tillåta tredje part att använda, publicera eller sända Innehållet i valfritt format och på vilken plattform som helst, antingen nu känd eller senare uppfunnen utan någon ersättning till dig eller någon tredje part som finns med i Innehållet på något sätt. 

6.3 Du intygar att ditt Innehåll inte innehåller eller använder sig av någon person under 18 (arton) år, inte är rasistiskt, obscent, kränkande, hotfullt, trakasserande, förolämpande, vilseledande, bedrägligt, inkräktande på annans privatliv, stötande eller nedlåtande, eller på annat sätt innehåller eller tillåter något illegalt eller olovligt . Du intygar att videomaterial som du skickar till oss inte inkräktar på något patent, varumärke, företagshemlighet, upphovsrätt, eller annan immaterialrätt, äganderätt eller sekretess för någon annan part eller individ. Du godkänner att inte inkludera eller skildra någonting i Innehållet som: (i) syftar till att skada eller uppröra andra; (ii) diskriminerar, trakasserar, nedvärderar eller hotar en individ eller grupp av individer på basis av klassificering efter t.ex. religion, kön, sexuell läggning, ras, hudfärg, etnicitet, nationalitet, medborgarskap, ålder, civilstatus, militär status eller funktionsnedsättning; (iii) skulle kunna utgöra, eller uppmuntra, kriminellt beteende eller skapa civilrättsliga följder; eller (iv) har kommersiella syften, t.ex. material för att samla in pengar eller annonsera försäljning av varor eller tjänster. 

6.4 Du uppmärksammar att när du skickar ditt Innehåll till oss, gör du det av egen vilja och på egen risk och du tar själv fullt ansvar för alla element som finns med i ditt Innehåll. Du uppmärksammar att vi inte har någon skyldighet att förhandsvisa, granska, eller ändra något Innehåll som du skickar i anslutning till denna Kampanj. 

6.5 Efter att du har skickat in ditt Innehåll, godkänner du att att vi eller auktoriserad tredje part för vår räkning, förbehåller oss rätten att vägra publicera, ta ner, klippa, beskära eller ändra ditt Innehåll (och du tillåter oss att utföra allt detta såsom vi anser nödvändigt) och vi har ingen skyldighet att använda, ladda upp och/eller sända ditt Innehåll på vår Sajt eller i annan media. 

7. Ansvarsbegränsning 

7.1 Genom att delta i en Kampanj godkänner du härmed att hålla oss, våra juridiska ombud, affiliates, dotterbolag och agenturer och dessas respektive ledning, anställda och ombud, fria från ansvar för alla kostnader, utgifter, skador, förluster, fordringar eller krav från dig (eller tredje part å dina vägnar) ("Krav"), som resultat av ditt deltagande i Kampanjen och/eller Pris/Gåva som delas ut till dig och vi har inget som helst ansvar i samband med sådana Krav (annat än betalning av kostnad som ev. ingår i Pris/Gåva i Kampanjen). Detta begränsar inte vårt ansvar gentemot dig vid: (i) försummelse; (ii) dödsfall eller personskada som stammar från vår(t) eller våra anställdas försummelse; (iii) bedrägliga representation; eller (iv) ansvar som inte kan avsägas eller begränsas p.g.a. tillämplig lag. 

7.2 Förutom såsom anges i Paragraf 7.1 ovan, uppmärksammar och godkänner du att vi, vår grupp eller dess affiliates, inkluderat bl.a. deras respektive ledning, anställda, efterträdare och ombud, så långt tillämplig lag tillåter, oavsett handlingens form, vare sig i kontrakt, åtalbar handling eller annat, inte ska hållas ansvariga inför dig eller någon part för: (i) indirekta, särskilda, typiska, ålagda, oförutsedda, påföljande (inkluderat bl.a. skador vid avbrott i verksamhet, förlust av verksamhet och annan intäkt, förlust av program, kostnad för ersatt utrustning eller programvara eller förlust av register, information eller data), eller andra skador som på något sätt stammar ur ditt deltagande i någon Kampanj (eller oförmåga att delta), även om vi har upplysts om möjligheten för sådana skador; eller (ii) alla krav som kan härledas till fel, överseende eller andra felaktigheter i Kampanjen.

7.3 Vi har inget ansvar inför dig vid misslyckande att fullgöra våra skyldigheter i Kampanjen eller i anknytning till Pris/Gåva om detta beror på omständigheter bortom vår rimliga kontroll. Vi kan sträva efter att tillhandahålla ett alternativt Pris/Gåva, men har ingen skyldighet att kompensera någon Deltagare om så inte är möjligt under omständigheterna. 

7.4 Du godkänner att hålla oss, vår grupp, våra juridiska ombud, affiliates, dotterbolag och agenturer och dessas respektive ledning och anställda fria från allt ansvar för kostnader, förluster, skador, utgifter och ersättningsskyldighet (inkluderat förlorat rykte eller goodwill samt arvoden för professionella rådgivare) som åläggs oss som resultat av din oförmåga att att fullgöra dina skyldigheter enligt dessa Regler, EULA, Turneringsregler eller Specialregler eller i anknytning till din oförmåga att följa instruktioner från oss, eller i ärende som rör ditt deltagande i en Kampanj. 

8. Övrigt 

8.1 Vid tvist eller meningsskiljaktighet angående någon aspekt av en Kampanj inkluderat men inte begränsat till alla ärenden relaterat till utdelande av Pris/Gåva, en Deltagares rätt att delta i Kampanjen, en Deltagares agerande, dessa Regler, EULA, Turneringsregler eller Specialregler, ligger slutgiltig beslutsrätt hos oss, och beslut fattat av oss är bindande och kan inte granskas eller överklagas av dig eller tredje part. 

8.2 Om dessa Regler skulle fastslå att användande av en domarpanel krävs för att kunna utse en Vinnare baserat på en subjektiv analys eller tolkning, kommer vi att utse en oberoende individ till domarpanelen. 

8.3 Om du skulle vinna i en Kampanj på vår Sajt bekräftar och godkänner du härmed att vi använder dina personuppgifter (till exempel ditt namn, Stars ID och land) för att identifiera dig som en vinnare, i enlighet med gällande lagar. Om vi vill att du deltar i marknadsföring med anknytning till ditt deltagande i någon Kampanj kommer vi dock att be dig om tillstånd skriftligen innan detta sker. 

8.4 Dessa Regler, EULA, Turneringsreglerna samt alla tillämpbara Specialregler utgör hela avtalet mellan dig och oss vad avser varje Kampanj som du deltar i och äger företräde framför alla tidigare överenskommelser (såväl muntliga som skriftliga) mellan dig och oss. Förutom såsom uttryckligen anges häri, är alla villkor, garantier, utfästelser och regler (uttalade eller underförstådda enligt lag) helt exkluderade. Ogiltig, illegal, eller ej genomförbar Regel eller del av Regel varken påverkar eller begränsar effekten av övriga Regler. 

8.5 Om du gör ett uttag under en bonusperiod innan du har gjort en kvalificerande insättning, diskvalificeras du från den bonusen. För att inte spelare ska diskvalificeras utan vetskap, visas en pop-up när uttag begärs så att du är medveten om att du ger upp din bonus om du fortsätter.

8.6 Vi förbehåller oss rätten att hålla inne Priser/Gåvor om det finns anledning att misstänka att en insättning är bedräglig, eller inte har gjorts i syfte att spela med riktiga pengar.

8.7 Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa Regler, EULA, Turneringsreglerna eller Specialreglerna efter eget godtycke, inkluderat att avbryta, ändra eller ställa in någon Kampanj om vi efter eget godtycke anser att Kampanjen inte är möjlig att genomföra såsom angetts. Alla ändringar i Kampanjer görs på Sajten och ditt fortsatta deltagande i den Kampanjen ska anses som ett godkännande av föreslagna ändringar och modifikationer. 

8.8 Dessa Regler och ärenden som rör dessa ska lyda under, och tolkas i enlighet med, Sveriges lagar. Du samtycker härmed oåterkalleligt till att, i enlighet med nedan, endast Sveriges domstolar äger jurisdiktion vid krav, tvist eller skiljaktighet som rör denna Kampanj och alla ärenden som uppstår från denna, och du avstår oåterkalleligt från all rätt att protestera mot att process förs i dessa domstolar, eller att hävda att dessa domstolar är ett olämpligt forum, eller att dessa domstolar inte äger jurisdiktion. Inget i denna paragraf ska begränsa våra rättigheter att vidta rättsåtgärder mot dig i någon annan domstol med lämplig jurisdiktion, och ej heller ska rättsprocess i en eller flera jurisdiktioner utesluta rättsprocess i annan jurisdiktion, samtida eller ej, inom lagens gränser i sådan jurisdiktion.

Om du har några frågor om en kampanj, var god kontakta kundtjänst.

Uppdaterad december 2018.